پاسخ جدید

مزایای آر اف آی دی نسبت به بارکد

1- بارکدها فقط زمانی خوانده می شوند که در خط دید قرائتگر باشند . اما تگ ها در هر کجای محدوده خواندن باشند می توانند فعال شوند. 2- تنها یک بارکد در یک زمان می تواند خوانده شود. اما اگر تعداد زیادی تگ در محدوده خواندن قرائتگر باشد هرکدام می تواند خوانده شود.  3- اگر بارکدها خراشیده یا کثیف شوند قرائتگر نمی تواند آن را بخواند اما تگ ها با وجود کثیف بودن باز هم خوانده می شوند.   4- اطلاعات بارکد نمی تواند به روز شود اما در مواردی که از تگ استفاده می شود اطلاعات می تواند به روز شود.    5- ردیابی به صورت خودکار و بدون نیاز به انسان صورت می گیرد درنتیجه هزینه و خطای کمتری دارد.   6-  هر شی در زنجیره تامین یک شماره شناسایی منحصر به فرد دارد .

«  1  »